Chat sexy symbol Free online video chat without register

.."-,_: ,-" : : : : : : : : : : : "~,--~": : (o~--,,_.

Simpson ▒▒▒▒▒▒▒▓ ▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓ ▒▓▓▓▓▓▓░░░▓ ▒▓░░░░▓░░░░▓ ▓░░░░░░▓░▓░▓ ▓░░░░░░▓░░░▓ ▓░░▓░░░▓▓▓▓ ▒▓░░░░▓▒▒▒▒▓ ▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓ ▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓ ▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▓ ▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓ ▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓ ▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓ ▒▓▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓ ▒▓▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▒▓▒▒▒▒▒▒▒▓ ▒▒▓▒▒▒▒▒▓ Naruto _§_§§_______§__§_____§§____§________________ ____________§___§§§____§___§__§§_____§_________________ ____________§_____§§§_§____§_§§______§______§§_________ _____________§_______§§_____§________§__§§§§_§_________ _____________§_______________________§§§_____§_________ _____________§______________________________§__________ ___§§§§§§_____§_____________________________§__________ ____§______§§§_____________________________§___________ ____§§_____________________________________§§§_________ _____§________________________________________§§§§_____ ______§________________________________________ _§§_____ _______§_______________________________________§_______ _______§§____________________§_______________§§________ _______§_____________§§§§§§§§§_______________§_________ ______§_____________§§§§§§§§§§§_______§_______§§_______ ____§§____________§§§§§§§§§§§§§§________________§§_____ ___§_____________§§§§§§____§§§§§§___§___§_________§§___ __§_____________§§§§§______§§§§§§____§__§§__________§__ §§_____________§§§§__§______§§§§§§§__§§__§________§§___ §_____________§§§§__§§______§§§§§§§__§§§_§§___§§§§_____ ______________§§§__§_§§_____§§§§§§§§__§§§_§§__§________ _____________§§§___§§§_____§§§§§§§§§§_§§§§§§§__§_______ _____________§§____§§§____§§§§§§§§§_§§§§§§§§§___§______ §§§__________§_____§§§§_§§§§§§________§__§§§§§___§_____ ___§§_______§§§____§§_§§§§§§§_____________§§§§§__§§____ ____§_______§§§§___§_§§§§§__§________§____§§§§§§§§§§§§§ ___§___§____§§§§§__§§§§§§__§______§§§________§__§§§§§§§ ___§___§____§§§§§§§§§§§___§_____§§_________§_§§_§§§§§§§ __§____§____§§§§§§§§§§_________§§______§§§§§_§§__§§§§§§ _§_____§____§§§§§§§§§__________§______§_____§§§__§__§§§ _§____§§____§§§§§§§§§_______________________§§§__§_____ §______§____§§§§§§§§§§§§§____________________§§§_§_____ ___§§§§_____§§§§§§_______§______________§§_§§§_§§______ ______§__§__§§§§§§_§§§§§_____________________§§_§§_____ ______§_§§__§§§§§_§§_§§_§_____________________§§_§§____ ______§_§_§_§§§§§_§_§§§§§_________________§§§____§§____ ______§_§_§_§§§§§_§_§§§§_____________________§____§____ ______§§§_§§§§§§§_§§§§§§_______§_____§§§________§__§___ ______§§§__§_§§§§__§§§§______§_____§§_________§§§_§§§__ ______§_§___§_§_§___________§_____§___§§§_____§§__§§§§§ ________§__§§____§______________§§__§§__§_____§§§_§§§§§ __________§____§_§§____________§§__§___§______§_§§_§§§§ _________§§_____§_§_§_________§§_§§__§§_______§__§§§_§§ _________§_______§_§__________§_§___§________§§__§§§___ _________________§§§_________§_§__§§_________§§__§§§§__ _________________§_§§_§_____§_§_§§___________§§_§§§§§__ __________________§§§§§_____§§§§_____§______§§§§§§§§§__ ___________________§§§____________§§§______§§§§§§§§§§§_ ____________________§§§__§________________§§§§§§§§§§§§§ _____________________§§§_§_______________§§§§§§§§§§§§§§ ______________________§_§§______________§§§§§§§§§§§§§§§ ________________________§§§____________§§§§§§§§§§§§§§§§ __________________________§§§§________§§§§§§§§§§§§§§§§§ _____________________________§§§§__§§§§§§§ Luigi / Mario from the game ______██████████████-____██▓▓▓▓▓▓▓▓▓ M ▓████-__██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██-__██████░░░░██░░████████░░░░████░░██░░░░░░░░████░░░░████░░░░██░░░░░░██-__████░░░░░░██████████-__██░░░░░░░░░░░░░██_____██░░░░░░░░░██-______██░░░░░░██-____██▓▓████▓▓▓█-_██▓▓▓▓▓▓████▓▓███▓▓▓▓▓▓███░░███░-__██░░░░░░███████-____██░░░░███████-______██████████-_____██▓▓▓▓▓▓▓▓▓██-_____█████████████ Pedobear ………………….._,,-~’’’¯¯¯’’~-,, ………………..,-‘’ ; ; ;_,,---,,_ ; ;’’-,…………………………….._,,,---,,_ ……………….,’ ; ; ;,-‘ , , , , , ‘-, ; ;’-,,,,---~~’’’’’’~--,,,_…..,,-~’’ ; ; ; ;__;’-, ……………….| ; ; ;,’ , , , _,,-~’’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ¯’’~’-,,_ ,,-~’’ , , ‘, ;’, ……………….’, ; ; ‘-, ,-~’’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;’’-, , , , , ,’ ; | …………………’, ; ;,’’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;’-, , ,-‘ ;,-‘ ………………….,’-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;’’-‘ ;,,-‘ ………………..,’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;__ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘-,’ ………………,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,-‘’¯: : ’’-, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; _ ; ; ; ; ;’, ……………..,’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;| : : : : : ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ,-‘’¯: ¯’’-, ; ; ;’, …………….,’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘-,_: : _,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; | : : : : : ; ; ; | ……………,’ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ¯¯ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;’-,,_ : :,-‘ ; ; ; ;| …………..,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ,,-~’’ , , , , ,,,-~~-, , , , _ ; ; ;¯¯ ; ; ; ; ;| ..…………,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;,’ , , , , , , ,( : : : : , , , ,’’-, ; ; ; ; ; ; ; ;| ……….,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;’, , , , , , , , ,’~---~’’ , , , , , ,’ ; ; ; ; ; ; ; ;’, …….,-‘’ ; _, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘’~-,,,,--~~’’’¯’’’~-,,_ , ,_,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘, ….,-‘’-~’’,-‘ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; | ; ; | .

,’; ,’’¯ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ,_ ; ‘-, ……….,’ ; ;,-, ; ;, ; ; ;, ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ‘, ; ;’, . ..............(¯'•(¯'•............_/)/) ...............(¯'•.(¯'•.......((.....(( ................(¯`'•(¯'•...((.)..(. ‘ /) .................(¯`'•.(¯'((.)....|\_/ .....,,,~”¯¯¯`'¯(_¸´(_.)......| ...(((./...........................)__ ..((((.\......),,...........(...../__`\ ..))))..\ .

____$$$$$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$s…s____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_s_? __s$s____$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____s$$$____$$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$s_____s$$$$s___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$_____s$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$____s$$$$$$$__$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____s$$$$$$$$___$$$________$$$$$$$$$$$$$$$$$$___s$$$$$$$____$$$s______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__s$$$$$$_____$$$_______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_s$$ Butterflies ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$¶¶$¶¶$¶$ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$¶¶$ø¢¢øø17¶$ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¢1´7oøoø´o7¶1 ´11¶¶¶¶¶¶¶¶¶ø´´´´´´´´´´´ø¶ø´1oø¢o1ø´o¶¢´ ¶¶¢¶ø¢¢¢¢77oø¶¶¶´´´´´´´´¶¢7ø$øoo7o$77¶o´ ¶¶7´7o77177777oø¶¶1´´´´¶øooo77777oø7¶¶ ´¶¶¶7o¢øø77ø¢ooooø¶¶¶¶¶¶¢oooo7177¢7o¶7 ´´´¶¶7´oooooooo77177o7øø¢¢ø¢ooooøø¢¶ ´´´´7¶¢o7¢øoo7717oøø¶¶øoø¢ooo¢¢ooooo$7 ´´´´´7¶¶ø17oo7oø¶øøooøooooo777o¢oo71´o¶1 ´´´´´´´1¶¶$oø$$¢111¢1o¶¶ø7oøøo7ooooø7¢1¶ ´´´´´´´´´ø177´o1´ooo´¢ø´¶ø7oooø¢oo1¢1ø7¶ ´´´´´´´´¶¢¢7o7oo¢oøo´ø¶´´¶¶ooo77o7ø¶1´o¶ ´´´´´´´1ø$oøo1øø¢¢7o´¶ø´´´ø¶¢$$¢$¶77oø¶7 ´´´´´´´7¶17ø77¢7711¶7¶´´´´´´¢¢ø´´´71¢¶1 ´´´´´´´´ø¶$¢øø71oøø¢¢¶´´´´´´ ´øø¶¶¶¶¶o ´´´´´´´´´7¶oø¶¶¶¢77¶¶´ ´´´´´´´´´´´$¶¶ø¢¶¶¶7´ _________________s$$$s_________________________ ________________s$$$$$s________________________ ______________s$$$$$$$$_______________________ _________s$$$$$$$??????

__$$$$________$$$$$$_______//___//_ _____$$______//-__ //╋╋(((╋╋(((╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋╋┏┳┓╋╋┏┓╋╋╋╋╋╋╋╋┃︱┣━┓┣╋━┳┳┓╋╋╋╋┃┳┃╋┃┃┃╋┃┏┛╋╋╋╋┗┻┻┻╋┛┣┻┻┛╋╋╋╋╋╋╋╋╋┗━┛╋╋╋╋╋╋ Monkey looking out of the tree.

(..(")(")✿❀❁(")(") ASCII art is a computer-developed type of art. It is a way to affect senses and emotions of an individual. ...............█ █.........█.......█......█.....█ █.............█ █ ...............█ █........█.................█....█ █.............█ █ ........

Art is something we can make that only humans will understand. ASCII art is about text painting, meaning you make visual pictures with text symbols. ▀▀▀ ▀ ▀▀▀...█...............█.....█ █.............█ █ ........ ▀▀▀ ▀ ▀▀▀.....█............█......█ █.............█ █ .................................█.........█.......█ █.............█ █ ................................... Joi.$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$_$$$$_$_$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$_$_$_$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$__$_$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$ Broken Heart _____________________________________¶¶___________ ________________________________¶1¶1111111¶_______ ________¶¶111¶_______________¶¶¶¶111111111¶¶¶1____ _____¶1¶¶¶¶¶111111¶_________¶¶¶1¶¶¶11111111¶1¶¶___ ___¶¶¶1¶1111111111¶¶1______¶¶1¶¶¶1111111111111¶¶¶_ __¶¶1¶¶1111111111111¶¶_____¶¶¶1¶¶¶¶1111111111111¶_ __¶¶_¶1111111111111111¶¶___¶¶¶¶¶¶11¶111111111111¶_ _11_¶11111111111111111¶¶_____¶¶¶¶__¶111111111111¶¶ ¶¶¶¶1111111111111111¶¶¶¶_____1¶¶__11111111111111¶¶ ¶¶¶¶11111111111¶¶¶¶¶¶¶______1¶1¶¶11111111111111¶1_ ¶¶1¶1111111111111¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶1111111111111¶¶_ ¶¶11111111111111111111111¶¶___¶¶¶¶¶¶1111111111¶¶¶_ _1¶111111111111111111¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶11111111111¶1__ __¶¶11111111111111111¶¶¶_____¶¶¶1111111111111¶1___ ___¶¶¶111111111111¶1¶¶¶____1¶¶111¶1111111¶11¶1____ ____1¶¶¶11111111111¶¶¶¶111¶¶¶¶111111111¶11¶¶¶_____ ______¶¶¶¶1111111111111¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶11¶11¶¶_______ _______¶¶¶¶¶11111111111¶111¶___¶¶¶111¶1¶¶¶________ _________¶¶¶¶¶¶111111111111¶__¶¶¶111¶¶¶1__________ ____________1¶¶¶¶¶11111111¶¶_¶¶¶¶111¶¶____________ ______________¶¶¶¶¶¶¶1111111_¶¶¶11¶¶1_____________ _________________1¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶1¶¶¶¶______________ ____________________¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶1¶________________ _______________________¶1¶¶¶1¶¶¶__________________ ___________________________11¶____________________ _♥__♥_____♥__♥___ Put This_♥_____♥_♥_____♥__ Heart_♥______♥______♥__ On Your__♥_____/______♥__ Page If___♥____\_____♥___ You Had____♥___/___♥_____ Your Heart______♥_\_♥_______ Broken________♥_________…………….

´1¶¶¶´´¶¶¢¢¢¢¢¶¶´´´´´¶¶¶´´´´¶¶¢¢¢¢¶7´´´´7¶¢¢1´´´´¶¢¢¢¢¶´´´´´Inteligent´¶¶¶¶¶¶¶¢¢¢¢1¶¢´´´´´´´´´´´1¢¢¢¢¢¢¶7´´´´´´´´´´¢¢¢1111¢¶´´´´´´Loving´´´´¶¶¢¢1111¶¶´´´´´´´´´1¶¢111111¶´´´´´´´´´´´¶¢111111¶´´´´´´´Loyal´´´´¶¢111111¶´´´´´´´´´´´1¶111111¶´´´´´´´´´´´´¶¢1111¢¶´´´´´´´Reliable´´´´´´¶1111¶¢´´´´´´´´´´´´´¶1111¶´´´´´´´´´´´´´´¶¢111¶7´´´´´´´Freaky´´´´´´¶1111¶¢´´´´´´´´´´´´1¶¢111¢¶´´´´´´´´´´´´¶¢1111¢¶´´´´´´´Humuorus´´´´¢¶¢¢¢¢¢¢¢´´´´´´´´´´´¶¢¢¢¢¢¢¢¶´´´´´´´´´´´¶¢¢¢¢¢¢¢¶´´´´´´´Dependable´´´´¢¶¢¶1¶¶¢¶¶´´´´´´´´´´´¶¢¶´´¶¶¢¶´´´´´´´´´´´¶¢¶´´´¶¢¶¢´´´´´Trendy´´´´´¶¢¶7´´1¶¶¶´´´´´´´´´´¶¢¶1´´´1¶¶¶´´´´´´´7¶¶¢¶¶´´´´¶¢¶¶´´´Beautiful´´´´¶¶¢¢¶´´´¶¶¢¢¶¶´´´´´´¶¶¢¶¶¶7´´¶¶¢¢¶´´ Chick _____Sexy?

█▓▓█░░▀█▀█░█░█▄█▀░░█▓▓█................█▓▓█░░░░▀▀▀▀░░░░░█▓▓█ Girl with flowers (▒)(▒)_______███☼███____(▒)(▒) (▒)(█)(▒)__ ███_☼██████ _(▒)(▒)___██____████████ _________██____███▒▒▄▒▒ __________██____█▒▒▒▒▒▒ ___________██____ █▒▒▒♥___(▒)(▒) ____________██_____▒▒____(▒)(█)(▒) __________ __██____▒▒______(▒)(▒) _____________██__▓▓▒▓_______█ ________██__██ ▓▓▓▒▒▒▓____█ _(▒)(▒)___███_ ▓▓_▓▓▓▓▓___█ (▒)(█)(▒)______▓▓__▓▓▓▓▓___█ _(▒)(▒)_____ _▓▓__▓▓▓▓▓___█___█ ___________ ▓▓___▓▓▓▓_▓___█_█ __________ ▓▓___▓▓▓▓__▓▓__█ _________ ▓▓___███☼█__▓▓__█ ___♥▒▒♥▒♥▒♥▒♥▒♥▒♥▒♥ __▓▓_█ ___ ♥▒♥▒▒♥▒♥▒♥▒♥▒▒♥▒♥__▒▒▒ ____ ♥▒♥▒▒♥▒♥▒♥▒▒♥▒▒♥▒____█ ______ ♥▒▒♥▒♥▒♥▒♥▒♥▒▒♥▒♥__█ ________ ♥▒▒♥▒▒♥▒♥▒▒♥▒▒♥▒♥ ___________♥▒♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒ _______________▓▓_▓▓ _(▒)(▒)_________▓▓_▓▓ (▒)(█)(▒)_______▓▓_▓▓ _(▒)(▒)_________▓▓_▓▓ _______________▓▓_▓▓ _______________▓▓▓▓ _______________▓▓▓ ______█████████ ________██____██ ______█☼█____██ ______█_______██ ______________█☼█ ______________██__█▄ Sexy girl in bikini _______ad88888888888888888888888a, ________a88888"8888888888888888888888, ______,8888"__"P88888888888888888888b, ______d88_________`""P88888888888888888, _____,8888b_______________""88888888888888, _____d8P'''__,aa,______________""888888888b _____888bbdd888888ba,__, I_________"88888888, _____8888888888888888ba8"_________,88888888b ____,888888888888888888b,________,8888888888 ____(88888888888888888888,______,88888888888, ____d888888888888888888888,____,8___"8888888b ____88888888888888888888888__.;8'"""__(888888 ____8888888888888I"8888888P_,8"_,aaa,__888888 ____888888888888I:8888888"_,8"__`b8d'__(88888 ____(8888888888I'888888P'_,8)__________88888 _____88888888I"__8888P'__,8")__________88888 _____8888888I'___888"___,8"_(._.)_______88888 _____(8888I"_____"88,__,8"_____________,8888P ______888I'_______"P8_,8"_____________,88888) _____(88I'__________",8"__M""""""M___,888888' ____,8I"____________,8(____"aaaa"___,8888888 ___,8I'____________,888a___________,8888888) __,8I'____________,888888,_______,888888888 _,8I'____________,8888888'`-===-'888888888' ,8I'____________,8888888"________88888888" 8I'____________,8"____88_________"888888P 8I____________,8'_____88__________`P888" 8I___________,8I______88____________"8ba,. _8I________,8P'_______88,______________"8b___""P8ma, _(8,______,8d"________`88,_______________"8b_____`"8a __8I_____,8d P_________,8X8,________________"8b.____:8b __(8____,8d P'__, I____,8XXX8,________________`88,____8) ___8,___8d P'__, I____,8Xxxx X8,_____I,_________8X8,__,8 ___8I___8P'__, I____,8Xxxxxx X8,_____I,________`8X88, I8 ___I8,__"___, I____,8Xxxxxxxx X8b,____I,________8XXX88I, ___`8I______I'__,8Xxxxxxxxxxxx XX8____I________8XXxx XX8, ____8I_____(8__,8Xxxxxxxxxxxxxxx X8___I________8Xxxxxx XX8, ___,8I_____I[_,8Xxxxxxxxxxxxxxxxx X8__8________8Xxxxxxxx X8, ___d8I,____I[_8Xxxxxxxxxxxxxxxxxx X8b_8_______(8Xxxxxxxxx X8, ___888I____`8,8Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx X8_8,_____,8Xxxxxxxxxxx X8 ___8888,____"88Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx X8)8I____.8Xxxxxxxxxxxx X8 __,8888I_____88Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx X8_`8,__,8Xxxxxxxxxxxx X8" __d88888_____`8XXxxxxxxxxxxxxxxxx X8'__`8,,8Xxxxxxxxxxxx X8" __888888I_____`8XXxxxxxxxxxxxxxx X8'____"88Xxxxxxxxxxxx X8" __88888888bbaaaa88XXxxxxxxxxxx XX8)______)8XXxxxxxxxx XX8" __8888888I,_``""""""8888888888888888aaaaa8888Xxxxx XX8" __(8888888I,______________________.__```"""""88888P" ___88888888I,___________________,8I___8,_______I8" ____"""88888I,________________,8I'____"I8,____;8" ___________`8I,_____________,8I'_______`I8,___8) ____________`8I,___________,8I'__________I8__:8' _____________`8I,_________,8I'___________I8__:8 ______________`8I_______,8I'_____________`8__(8 _______________8I_____,8I'________________8__(8; _______________8I____,8"__________________I___88, ______________.8I___,8'_______________________8"8, ______________(PI___'8_______________________,8,`8, _____________.88'____________,@@___________.a8X8,`8, _____________([email protected]@@_________,a8XX888,`8, ____________([email protected]@'_______,d8XX8"__"b_`8, ___________.8888,_____________________a8XXX8"____"a_`8, __________.888X88___________________,d8XX8I"______9,_`8, _________.88:8XX8,_________________a8Xx X8I'_______`8__`8, ________.88'_8Xx X8a_____________,ad8Xx X8I'________,8___`8, ________d8'__8Xxxx X8ba,______,ad8Xxx X8I"__________8__,__`8, _______(8I___8Xxxxxx X888888888Xxxx X8I"____________8__II__`8 _______8I'___"8Xxxxxxxxxxxxxxxxxx X8I'____________(8__8)___8; ______(8I_____8Xxxxxxxxxxxxxxxxx X8"______________(8__8)___8I ______8P'_____(8Xxxxxxxxxxxxxx X8I'________________8,_(8___:8 _____(8'_______8Xxxxxxxxxxxxxx X8'_________________`8,_8____8 _____8I________`8Xxxxxxxxxxxx X8'___________________`8,8___;8 _____8'_________`8Xxxxxxxxxx X8'_____________________`8I__,8' _____8___________`8Xxxxxxxx X8'_______________________8'_,8' _____8____________`8Xxxxxx X8'________________________8_,8' _____8_____________`8Xxxx X8'________________________d'_8' _____8______________`8Xxx X8_________________________8_8' _____8________________"8X8'_________________________"8" _____8,________________`88___________________________8 _____8I________________,8'__________________________d) _____`8,_______________d8__________________________,8 ______(b_______________8'_________________________,8' _______8,_____________d P_________________________,8' _______(b_____________8'________________________,8' ________8,___________d8________________________,8' ________(b___________8'_______________________,8' _________8,_________a8_______________________,8' _________(b_________8'______________________,8' __________8,_______,8______________________,8' __________(b_______8'_____________________,8' ___________8,_____,8_____________________,8' ___________(b_____8'____________________,8' ____________8,___d8____________________,8' ____________(b__,8'___________________,8' _____________8,, I8___________________,8' _____________I8I8'__________________,8' _____________`I8I__________________,8' ______________I8'_________________,8' ______________"8_________________,8' ______________(8________________,8' ______________8I_______________,8' ______________(b,___8,________,8) ______________`8I___"88______,8i8, _______________(b,__________,8"8") _______________`8I__,8______8)_8_8 ________________8I__8I______"__8_8 ________________(b__8I_________8_8 ________________`8__(8,________b_8, _________________8___8)________"b"8, _________________8___8(_________"b"8 _________________8___"I__________"b8, _________________8________________`8) _________________8_________________I8 _________________8_________________(8 _________________8,_________________8, _________________Ib_________________8) _________________(8_________________I8 __________________8_________________I8 __________________8_________________I8 __________________8,________________I8 __________________Ib________________8I __________________(8_______________(8' ___________________8_______________I8 ___________________8,______________8I ___________________Ib_____________(8' ___________________(8_____________I8 ___________________`8_____________8I ____________________8____________(8' ____________________8,___________I8 ____________________Ib___________8I ____________________(8___________8' _____________________8,_________(8 _____________________Ib_________I8 _____________________(8_________8I ______________________8,________8' ______________________(b_______(8 _______________________8,______I8 _______________________I8______I8 _______________________(8______I8 ________________________8______I8, ________________________8______8_8, ________________________8,_____8_8' _______________________, I8_____"8" ______________________,8"8,_____8, _____________________,8'_`8_____`b ____________________,8'___8______8, ___________________,8'____(a_____`b __________________,8'_____`8______8, __________________I8/______8______`b, __________________I8-/_____8_______`8, __________________(8/-/____8________`8, ___________________8I/-/__,8_________`8 ___________________`8I/--, I8________-8) ____________________`8I,,d8I_______-8) ______________________"bd I"8,_____-I8 ___________________________`8,___-I8' ____________________________`8,,--I8 _____________________________`Ib,, I8 ______________________________`I8I Girl````´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´Sweet´´´´´¶¶¶¢¢¢¢¶¶¶´´´´´´´´´1¶¶¢¢¢¢¢¢¶¶´´´´´´´´´¶¶¢¢¢¢¢¢¢¶1´´´´´Caring´´´´¶¢¢¢¢¢¢¢¢¶¶´´´´´´´´¶¶¢¢¢¢¢¢¢¢¢¶´´´´´´´1¶¢¢¢¢¢¢¢¢¢1´´´´´´Naughty´´7¶¢¢¢¢¢¢¢¢¢¶¶¶´´´´´´´¶¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¢¢¢¢¢¢¢¶¶´´´X!

I recommend you to view my more recent, updated version of article on text arts: Note, that following arts look good in lucida grande, tahoma, and verdana fonts, which are default on Facebook. Cute small heart´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶ Baby angel with a heart (Cupid) ________________________________█████_____█████ ______________________________███____██_██_____███ _____________________________██________██__________██ ____________________________██__________█____________██ ________██████____________██________________________██ _____███████████________██________________________██ ____█████████████_______██_______________________██ ___███████████████______██______________________██ ___████████████████______██___________________██ ___████████████████_______██_________________██ ____███████████████_______███_______________██ _______███████████_______██__██_____________██ ___________███████______████___██__________██ ____██████__██████████████_____██_____██ __██████████████████████________██__██ _████████████████████_____________████ ██_█████_████████████_______________█ █__█_██__████████████ _____█__████████████ _______█████████████ _______██████████████ _______███████████████ ________███████████████ _______███████__████████ ______███████_____███████ ____█████████________██████ ___d88888888b_____d88888888b __d88? _________d888b_________`8b _8b_________________________d8 _b8__________________d8888b___d8888b __d8________________d8?

Tags: , ,