executive internet dating - Padating ng panahon

These days, it’s easier than ever to check out popular music, films and entertainment from other countries, but while there’s the odd crossover (think Psy or the “Macarena”), most cultures have celebrities who remain unknown to the rest of us.

Here’s a quick look at 10 huge (and occasionally baffling) superstars you’ve probably never heard of: 10.

Sinugo niya ako, upang ibalitang ngayo’y panahon nang iligtas ng Panginoon yaong mga tao na hinirang niya.” Saan nga ba daraan ang ilaw na padating? May kanya-kanya tayong listahan ng mga kasalanan – venial, mortal or grave sins.

At tulad ng bucket list, kailangan din nating aksyonan ito. Kagaya ng kulay ube ng panahon ng Kuwaresma, kailangan din nating mangilin, pagsisihan at ikumpisal ang ating mga kasalanan ngayong Adbiyento; patagin ang bawat lubak at tuwirin ang paliko-liko; at, makipagkasundong muli sa Diyos at sa kapwa.

Minsa’y sinabi ni Pangulong Joseph Fielding Smith sa isang grupo ng mga Banal sa mga Huling Araw na “ipinagdarasal niya ang katapusan ng mundo.” Sabi niya, “Kung bukas ito darating matutuwa ako.” Bilang tugon sa pahayag na iyon, nagsalita nang malakas ang isang babae, nang sapat para marinig ng iba. Nang ibahagi ni Pangulong Smith ang karanasang ito kalaunan, itinuro niya: “Ayaw ba ninyong sumapit ang katapusan ng mundo? Iyan ang katapusan ng mundo, at iyan ang ipinagdasal ng Tagapagligtas nang lumapit sa Kanya ang Kanyang mga disipulo at sinabing, ‘Turuan mo kaming manalangin.’ Ano ang ginawa Niya?

“Karamihan sa mga tao ay mali ang pakahulugan sa katapusan ng mundo. Tinuruan nga Niya sila, ‘Ama, sambahin nawa ang pangalan mo.

Ang mga hashtags na ang nagde-define ng buo nating pagkatao at pinalitan na rin nila ang mga nabibiling greeting cards na ibang tao ang nagcompose ng dedications. Itong “oo” na ito ay malamang nakatuon sa mga bagay na nakapagpapagaan sa araw-araw nating pamumuhay.

Masaya ka kasi may sariling bahay at kotse na naipundar mo sa wakas; nakapagtapos na ng kolehiyo ang mga anak mo na iginapang mo; nakarating ka na sa ibang bansa bilang turista; dahil wala kang sakit, dahil may ipon ka sa bangko at maraming pang iba. At ang katuparan ng bucket list ay biyaya rin ng Diyos lalo na kung ang pamamaraan mo ay wasto at makatarungan.

Ang mga sitwasyon na ito ang magpapadilim sa ating bituin ng Pasko.

Ang ‘peace on earth’ ay mabubulabog ng pag-aalala, ng worries and anxieties.

), she came in second in the 2000 Eurovision Song Contest, a super-camp event that makes Patrick Kilkelly writes about culture, travel and music.

Kung ang nakaraang dalawang Linggo ng Adbiyento ay patungkol sa ikalawang pagdating ni Hesus sa katapusan ng panahon, ang ikatlong Linggo naman ay nagbabadya ng galak sa nalalapit na ala-ala ng Kanyang unang pagdating sa Bethlehem sa Judea.

Sabi niya, “Pinuspos ako ng Panginoon ng kanyang Espiritu.

Tags: , ,