hina khan and karan mehra dating - Przygotowanie pedagogiczne online dating

Zgodnie z rozporzdzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyszego na dyplomach ukoczenia studiów nie podaje si adnej informacji e cz zaj bya prowadzona przez e-learning - wiadectwa ukoczenia s identyczne dla wszystkich form prowadzenia studiów podyplomowych we wszystkich szkoach wyszych w Polsce.

przygotowanie pedagogiczne online dating-49przygotowanie pedagogiczne online dating-80przygotowanie pedagogiczne online dating-66

Numer rachunku do wpłat wpisowego: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy ul.

Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz Nr konta: 78 1090 1072 0000 0001 1991 0698 WZ WBK z dopiskiem: SP - WPISOWE EŁK- /nazwa kierunku studiów podyplomowych/ Wpisowe podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku nieuruchomienia studiów.

Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (zawodowych, licencjackich lub magisterskich), które pragną zdobyć kwalifikacje do nauczania w szkołach (poza nauczaniem początkowym i specjalnym) i w innych placówkach oświatowo-wychowawczych.

Absolwent Podyplomowego Studium Przygotowania Pedagogicznego będzie przygotowany do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.

Cel studiów i zakres tematyczny Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w niezbędną wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz umiejętności metodyczne umożliwiające im projektowanie i organizowanie procesu kształcenia na różnych poziomach edukacji.

W toku działalności pedagogicznej będą potrafili wykorzystywać nowoczesne technologie informatyczne, zdobędą umiejętności rozpoznawania potrzeb edukacyjnych ucznia i konstruowania, w oparciu o te potrzeby, indywidualnej ścieżki jego rozwoju.

Kwalifikowany trener NGO, certyfikowany trener biznesu – Szkoła Trenerów MODERATOR (Wrocław). Dodatkowe specjalizacje: Ochrona Danych Osobowych, Budowanie Zespołu, Zarządzanie Projektami.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyszego wiekszo zaj prowadzimy online przez platform e-learningu BSSU, pozostae zajcia w zjazdach weekendowych w Warszawie, Wrocawiu, Krakowie, Gdasku, odzi lub Szczecinie.

Adresaci Studia podyplomowe z zakresu Przygotowania pedagogicznego skierowane są w szczególności do absolwentów studiów, którzy posiadają przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), a nie posiadają przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego (moduły 2 i 3), z tym że w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia może ono obejmować wyłącznie przygotowanie do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Tags: , ,