Rzezimieszek online dating

agitation a state of being anxious or upset; podniecenie, niepokój, zdenerwowoanie; agitacja She was waiting for the news in agitation. aloof rederved, not involved; unfriendly; powściągliwy, pełen rezerwy, trzymający się z dala Henry seemed aloof, but in fact he just didn't know anybody at the party.

Henry wydawał się pełen rezerwy, ale tak naprawdę po prostu nie znał nikogo na przyjęciu.

rzezimieszek online dating-9

Mike nie przyzwyczaił się jeszcze do nowych warunków accustomed used to sth; nawykły, przyzwyczajony The students are accustomed to these rules. acknowledge to accept; to admit; to accept someone's authority or right; uznawać, przyznawać, potwierdzać He is acknowledged as one of the most influential modern writers.

On jest uznany za jednego z najbardziej wpływowych współczesnych pisarzy.

Widocznie nie była dostatecznie dobra na to stanowisko.

applaud to express approval or enjoyment; oklaskiwać; przyklaskiwać, wyrażać aprobatę Sandra's parents applauded her decision to stay.

W osiemnastym wieku mapy nie były dostatecnie dokładne.

accustom to get used to something; przyzwyczajać się Mike has not yet accustomed himself to new conditions.

abruptly sharply, rapidly; ostro, gwałtownie, szorstko He answered abruptly as if something had happened. accelerate to move faster; przyspieszać; rozpędzać się The driving instructor told me to accelerate, but I was too confused to do so.

accurate ecxact; precise; dokładny, ścisły; celny In the 18th century maps weren't accurate enough.

acute sharp, shrill; ostry, przenikliwy Acute pain in the right foot made me unable to walk.

Tags: , ,